Fen-Ju Chen, PhD, MPA

I-Shou University
Department of Healthcare Administration
No.8 Yida Rd., Yanchao Township
Kaohsiung county N/ATaiwan
824