Comprehensive healthy workplace strategy in Taiwan

Ruey-Yu Chen, PhD1, Shu-Ti Chiou, MD, PhD2, Ching-Ying Yeh, MS, PhD1, Fong-Cheng Tang, MD, PhD3 and Hung-Yi Chuang, MD, ScD4
(1)Taipei Medical University, Taipei, Taiwan, (2)Bureau of Health Promotion, Department of Health, R.O.C.(Taiwan), New Taipei City, Taiwan, (3)Changhua Christian Hospital, Changchua, Taiwan, (4)Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan