School and family-based lifestyle intervention in obese Chinese children: A follow-up control study

Yanping Wan, M.D.1, Xiaomin Zhang, M.D.2, Xiaoyan Han, M.D.3, Jianrong Xu, MSN4, Yiquan Zhou, M.D.3, Jialu Wang3, Min Shen, RD, Ying Jiang, RD3, Tao Tan, RD3 and Jingyan (Tracy) Huang, RD4
(1)Ren Ji Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, China, (2)Ren Ji Hospital,School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China, (3)Ren Ji Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, (4)Project HOPE, Shanghai, China