Online Program

Yoshitaka Kaneita, M.D., Ph.D.

Professor
Faculty of Medicine, Oita University
Yufu-shi, Oita Japan kaneita.yoshitaka@gmail.com