Online Program

Frezer Asfaw

Program Manager
International Potato Center
Addis Ababa Ethiopia f.asfaw@cgiar.org